Gerhard Romilian von Kalcheim

Gerhard Romilian von Kalcheim, gen. Leuchtmar (* 5. Dezemmber 1589 in Spich bei Siehburch; † 18. Oktoober 1644 in Berlin) wor ene doitsche Juriß un Diplomat.

Sing LeveBearbeiten

Kalcheim wor dä Sohn vun Wilhelm vun Kalcheim un singer Ehefrou Agnes, en Dochter vun Wilhelm von Hanf, gen. Spich.

Kalchheim ees en Duisburch en de School jejange un hätt anschließend vun 1607 bes 1609 an de Huhschool vun Kölle Philesophie studeert. Bes 1613 hätt hä am jlische Oort noch eh Studium vun de Rechtweßßeschafte jemaat. Als hä dat jeschaff hat, jing hä bes 1617 op Wanderschaff dorch Frankreich, Italie, Holland un England.

1620 ees de Kalcheim enem Verwandte, däm Oberstleutnant Wilhelm vun Kalcheim, jenannt Lohausen, en de Böhmische Kreech jefollech. Dobei dät hä sich mieh als Diplomat denn als Soldat usszeichne.

Noh'm Kreech dät de Markjraff Johann Georg von Brandenburg dä Kalcheim als Kämmerer zo sich roofe. Noh dessem Duud dät dä Kalcheim als Hoffbeamte noh Berlin wechsele. 1626 dät dann de Prinzessin Chatarina hiiroode, un unser Kalcheim wutt als deren Erzieher un Hoffmeester medt noh Sibbebürje jeschick.

Zwei Joohr späder wor hä äver ad widder en Berlin. Dä Kurfürst Georg Wilhelm von Brandenburg hätt en dann zom Kammerjerichtrat befördert. Kurt donoh wudd hä sujar zum Direktor vun all Kreechssaache. En der jlische Zick hätt de Kalcheim die Jraffschaff Ruppin verwaltet. Noh'm Prager Frieden wudd hä äver wejen singer politischen Einstellung vun Adam vun Schwarzenberg uss_em Amp jedeut.

1636 ees dä Kalcheim en de Fruchtbringende Jesellschaff erinn berofe wudde. Zwei Joohr späder hätt dä Pfalzjraff Ludwig Philipp von Simmern dä Kalcheim met enem diplomatische Auftrach noh Paris jeschick. Doch iirzt 1641 wudd hä zom Jeheimrat befördert, öm dann em jlische Summer en Stockholm als Verhandlungsführer ene Waffestillstand met dä Schwede usszehandele.

Em Alter vun 55 Joohr stirv Gerhard Romilian von Kalcheim am 18. Oktober 1644 in Berlin.