Alle Sigge, dänne ehr Nahme med enem beschtemmpte Wood udder Täx aanfängk

Hee di Sigk zëijsh all di Sigge, dä ier Tittelle med_ennem bestemmpte Boochshtave aanfange, odder medd_e paar Boochstave odder Zëijshe, dim_mer ennjitt. Dobëij kam_mer sesh och noch op ëij Appachtemeng beschrängke.

Alle Sigge, dänne ehr Nahme med enem beschtemmpte Wood udder Täx aanfängk