Leß met de aktiive Metmaacher

Dat heh es en Leß met dä Metmaacher, di en de läzde 30 Dääsch ööhnsjät jemaat han.

Dat heh küdd ussem Zewescheschpeischer un kann bes op 2 Schtonde, un 29 Sekonde alt sin.

Leß met de aktiive Metmaacher
Di Sigg heh stamp vun „https://ksh.wikipedia.org/wiki/Extra:Aktive“.