Donn et Houpmenü opmaache

Ömleidonge, di en et Lehre jonn

De Daate heenoh kumme usem Zweschespeicher (cache) un woodte aam 13. Dezämber 2019 öm 15:41 opjenumme. Se künnte nit janz de allerneuste sin. Nit mih wi 5000 Antwoote sind doh ze han.