Hee di Sigg_is_op Kölsch
(mieh kölsche Sigge)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(mieh Sigge jeshrivve wii_mer_t_shprish)

De Diminutiv es, wann mer zeije well dat jet kleiner es als nomaal. En de Sprooche vum Rhing kenne mer drei Diminutive Müjjelich sin: -che, -je un -elche. Dat es anders als em Huhdütsche, do heiß et -chen of -lein. Diminutive wääde off jebruch, wa'mer Sympathie usdröcke well.

Aat un Oot vum AuslautBearbeiten

Wat för en Endung jenomme weed, hängk dovun av, wat för ene Auslaut dat Grundwort hät. Bei däm Auslaut weed ungerscheede zwesche dä Aat un däm Oot:

 • Aat
  • Plosive (wo dä Speimanes em Hännesje-Thiater aan ze stottere fängk)
   • (stimmlose Verschlusslaute)
   • (stimmhafte Verschlusslaute)
  • Frikative
   • (stimmlose Reibelaute)
   • (stimmhafte Reibelaute)
  • Nasale
  • Liquida
 • Oot
  • Labiale (Lippenlaute)
  • Dentale (Zahnlaute)
  • Velare / Gutturale (Mundraumlaute)

Rejele för de SuffixeBearbeiten

-cheBearbeiten

 1. noh stimmlose Plosive, die Labiale sin: p - Beispill: Dörpche
 2. noh stimmhafte Plosive, die Labiale sin: b - Beispill: Frembche
 3. noh stimmlose Plosive, die Dentale sin: t - Beispill: Hötche
 4. noh stimmhafte Plosive, die Dentale sin: d - Beispill: Pädche
 5. noh Nasale, die Labiale sin: m - Beispill: Fäddemche
 6. noh Nasale, die Dentale sin: n - Beispill: Höhnche
 7. noh Liquida, die Dentale sin: l - Beispill: Knöllche
 8. noh Liquida, die Gutturale sin: r - Beispill: Malörche
 9. noh Vokale - Beispill: Marieche
 10. noh stimmlose Plosive, die Gutturale sin: k - Beispill: Pünkche (sellde: [Pünkelche)
 11. noh Nasale, die Gutturale sin: ng - Beispill, sellde: Jüngche, Jungche] (för jewöhlich: Jüngelche])

-jeBearbeiten

 1. noh stimmlose Frikative, die Labiale sin: f - Beispill: Höffje
 2. noh stimmhafte Frikative, die Labiale sin: v - Beispill: Kälvje
 3. noh stimmlose Frikative, die Dentale sin: z - Beispill: Bützje
 4. noh stimmlose Frikative, die Dentale sin: s - Beispill: Müsje

-elcheBearbeiten

 1. noh stimmlose Plosive, die Gutturale sin: k - Beispill, sellde: Pünkelche (dermiehts: Pünkche)
 2. noh stimmhafte Plosive, die Gutturale sin: g - Beispill: Röggelche
 3. noh stimmlose Frikative, die Gutturale sin: sch - Beispill: Jröschelche
 4. noh stimmhafte Frikative, die Gutturale sin: ch - Beispill: Bäächelche
 5. noh Nasale, die Gutturale sin: ng - Beispill: Jüngelche (sellde och: Jüngche, un Jungche)

usserdäm - durch Velarisierung zostand jekummeBearbeiten

Velarisierung bedügg, dat Konsonante wie /r/, /l/ udder /n/ hingen em Raache un am Jaume attekuleet wääde. Bei de rheinische Velarisierung wääde Vokale jesängk. Zom Beispill: us /u/ weed /o/ ("Wurst" > "Woosch"). Un noch e Beispill för Konsonante: us /t/ weed /k/ ("Kraut" > "Kruck"). Em Zesammehang met de Velarisierung sprich mer och vum sekundäre k, ng un sch.

-cheBearbeiten

 1. nom sekundäre k - Beispill: Krückche
 2. nom sekundäre ng - Beispill: Hängche

-jeBearbeiten

 1. nom sekundäre sch - Beispill: Wööschje