Dä Lemma-Titel he es bochstabeet noh dä Öcher Schrievwies.


Hee di Sigg_is_op Öcher Platt
(mieh Sigge op Öcher Platt)
unn jeschrive wie mer et mullt
(mieh Sigge jeschrive wie mer et mullt)
Et Bahkauv em Sommer

Et Bahkauv ėßß en fieset Onjeheuer ußß Oche. Des Naachz jang et op Jück unn määt dän Mannslückscher di zevill jedronke hänn en Riesendrißß. Froue unn Pänz loßß_et en Roh.

Dat Bahkauv sieht ußß wi_en jrooßet Kauv mėd enem schuppijje Fäll unn Kralle wi_en Katz. Also, eijjentlisch sieht_et nėt jraad ußß wi_en Kauv, äwwer et heijß evve_suh. Wenn_t donkel ėßß trekk_et dorsch de Stadt unn sätz sisch dä besoffene Manner op de Schullder. Di mööt_et dann mit sisch traare. Wann se dann bedde donn däut et noh_mieh op de Schullder. Däsderwejje mööt ma fluuche unn dä Düüvel maache, dann ėss_et jet leishter noh Hußß ze jonn. Wann dann dat Wiiv fraare doot Wo bėßß do jesinn? Weijß do eijentlisch wivill Uhr et ad ėßß?, dann ka dä Mann saare, Wie, wivill Uhr? Paß op, Wiiv, isch hänn dä Bakhauv dorsch de halve Stadt jetrekk, weijß do eijentlisch wi schwär dat dat Ding ėßß?!

Dat Bahkauv hätt en Huuß am Büschel, et wohnt in_enem Bronne. Hückzedaach jitt_et och en Dänkmaal ußß Brongse, jleisch nevve_m Kreiswährersatzamp unn däm Paarkhußß, damet de Turiste weßße wi dat Ding ußßseht watt se dann später beläßtijje doot. Da speijt_et Wasser, äwwer nit ußß_m Muul sondern ußß komische Drüüse am Schwaanz.