Hee di Sigg_is_op Kölsch
(mieh kölsche Sigge)
unn jeshrivve wii_mer_t_shprish
(mieh Sigge jeshrivve wii_mer_t_shprish)

De Autobahn 555 (affjekööz: BAB 555, A 555), dat eß de Fobendong zwesche em Fodëijlo-Kriis_en Kölle un dämm en Bonn un angersch_eröm. En de Zick fun de Bonner Republik wood se och dr Diplomate Schnëllwääsh oddo, ußerhallef_fun Bonn, de Diplomaate_Rënnbahn jenannt.


JescheeschlejetBearbeiten

Di Shtroohß wood ald en de Joohre 1929 beß 1932 jebout un eß domet de äälste Autobahn, di mer noch hann. Am 6. Oujoßß 1932 en betriip jenomme, woor se eetß en „Kraftwareshtrohß“ oohne Kreuzonge un med ëijnem Raßßplaz. Se hädd_och nur zwëij Faa_Spuure jehatt un wood beß 1958 formëll als_en Land_Shtrohß jefööt, un dann en en Autobahn ömjewidmet oohne dat aan däm Bou jet jemaat woode wöhr. Domohlß moote Autobahne noch këij Meddelshtiife hann. Dä kohm aff 1964, wo de Autobahn Kölle-Bonn op drëij Spure med Meddeshtriife un Shtandshtriife ußjebout wood — beß obb_e paa nüssellijje Shtöcksher am Aanfang un am Ëngk, un aale Bröcke. Dä Ußbou wohr dann em Joohr 1966 janz fäädesch.

En der 1990-er Joohre han se op dä A555 enne Fällt-Fosooch jemaat, öm de Maud_op Autobaane ußzeprobėere, un dat mer di och automatesch ensammel künne sůllt. Spääder woote of Fällt-Fosooche för de LKWs ier Maut he jemaat, di zem Dëijl och op däm ejemohlijje Raßßhof Eichkamp stattfundte.

Aff 2000 han se aan de kölner Sigk diverse Bouärrbeijde jemaat un de Aanschlöß fobreijdot un övverseeshlisho jemaat, un em Aanschloß wood 2003 am nöchtlijje Ëng dofun nëvve Borrnem en nöüje Enn- un Ußfaaht jeboud_un opjemaat. Fun do kütt mer och flögk noh Borrnem-Zentrom, am aale Möllplaz lanß. Esu sulle, zosamme med Landshtrooße un nöü Fobendongßstrohße ußerhallef fun de Ööt, Hersel, Alfter, un dat Vürjebersch henger Alfter bëßo aan et Nëtz fun de Autobahne aanjebonge wääde, un de schmale Shtrooße dorrəsch Drohnsdörp, Lëssenich Mëßdörp un beß noh Duisdorf hann winnjo Outoß opzenëmme.

Jeplaant wohr enß, de A555 en Kölle parralëll med de Bonner Shtrohß beß am Bonntor aan de södlijje Iesebahnreng fun Kölle wigger ze bouwe. Do nëvve hät mer sesch esu jeddach köhm alß Shtadt_Outobahn fung henger em Aachener Wëijo laanß de Bahn un wo hück enzwesche der Colonius shtëijt di A57 eröm, di ävver beß jäz nevve em Dr. Rüger singem Huhuuß aan de Ennere Kanalshtrooß ophürt. En der Medde fun der 1970-jer Joohre feel op, dat mer dat all ja nit bezaahle kůnnt. Do wohr et dann nit mieh esu weshtėsh.

Iere WääshBearbeiten

De A555 fängk am Kölner Fodeeler zwesche zwei Tankstëlle aan, krüz dann bovve övver en Bröck dirëk de A4, di hee fum Heumarer Drëijeck noh Ooche ungerwääshß eß. Die Aanschloßshtëll en alle Reschtonge nënnt sesh et och Krüz Kölle Söd. Se jëijt dann aan Jodörp, Wesseling un spääder Bornhem un Tännebösch förbëij, krüz dann unger de A565 dronger dorsch, di övver de A59 um A560,fun de A3 bëij Siiborsh övver der Rhing un Poppelsdorf noh Mekkem aan de A61 föhrt, un se endt dann aam Bonner Verdeeler bëij de Tankshtëlle, em Autohoff, un em Verpoorten.

FozällscherBearbeiten

Et weed berescht, dat de ußländesche Dipplemaate, fun dänne jo nit janz winnije ehr Ressidänze en Kölle hatte, di_jävver med de Rejierong en Bonn ze donn hatte, odder wann_se noh_m Flochhave moote, odder di privvat en Marijebůrsch wůnne dääte un ier Bottschavv_en Bonn hatte, sesch jähn met Bëijfoos_un alle Leeschter opjeblendt zwesche Kölle un Bonn un retuur shoffėere hann loohße. Dröm och dä Name Dipplemaate Schnëllwääsch, affjeloohrt wall fum Ruhrschnëllwääsch unn_em Emscherschnëllwääsch. Domet wohr natöllėsch schloß, wi di janz Bajjasch noh Bälliin ömjetrokke wohr.

Esu äänlesch redt mer övver de Shtaatsjäßß, di noh de Rejierong en Bonn kohme. Wä vëijß obb_ed_shtemmp. Sesher eß ävver, dat et op dä Autobahn këij Tempolimmit joov, ußer am Aanfang un am Ëngk, un dat se en dää Zigk daachsövver för jewöönlesh zemmlesch winnish Fokeer jehat hät, för ier Breed…

Mer säät ävver och der Shtuddënte uß Kölle noh, di_jen Bonn op de Uni woohre — oddo de bönnsche Shtuddënte, di domohls_en Kölle noch bellijo vonne kůnnte — dat se esu beklopp jefaare wöhre, un dat se Wëttrënne jäje de Uhr jefaare wööre. Ëijmol fum Bëtt en der Hörsaal en 27 Menutte 30 Sekůnde. Kam_mer jlöüve oddo och nit.

Di Raßßpläz en der Medde fun dä Outobahn senn jo nit mieh. De Tankställ op de ëijne Sigk däät sesch nit mieh rentėere un wohr ald zoh, koum noch ëijne däät op ejaal welsche Sigk aanhallde. Ußer dat dann do alld Ëngkß der 1960-er Joohre deß ovends em düüßtere Autobahn_Sex jeloufe sinn sůll, shtund jeenfalls_en_do Zëijdong dren. Zwëij odder drëij mool han se dann op dä ëijne Sigk enne Dude em Jebösch jefonge, di hatt de „Unterwelt“ do affjelaat. Bëijm lëzde fun dënne hät dä Antwerpes koot un hatt jesaat: „Dat jëijt nit. Dat maache mer deesch.“ un hädd_en Lëijdtplangk dofür jesaz, dat mer nit mieh op dä Parrəkplaz faare konnt. Do wooh Rau.