Su ihr Köllner Jekke, weyle schreywen esch usch eppes off meynem Platt. Esch seyn jebore en Pollech, dat leyt bey Maye un hann en Kollesch jewant, dat es e klaanet Kohdorf en der Näh.

Esch hann do 16 Johr jeleaft un seyn dann met meyne Ellere nooch Wiesloch bey Heidelberg ausjewannert. Weyle wannen esch hey och schun 35 Johr, awer esch hann meyn Sprooch net verliernt. Bee ihr schwätzt, kann ma velleischt noch lease, awer verstohn dat me et net, wenn de Jekke em Fernsehn singe. Jeader hat seyn eyene Sprooch, so och bey us, en jeadem Dorf hat ma aneschter jeschwätzt. Su es en Kuseng vun meynem Vatter noch Riis, dat es dat nächste Dorf iwer de Eltz, jezorje un bey us hat ma zu eynem "Esel" Easel jesoot, en Riis aawer Essel, su hat der sofort de Name Easel jekrischt.

Meyn irschtes Zosammetreafe met Leyt aus Kölle hann esch schun su im 1950 jehatt, do seyn de Summerfrischler net nooch Italie jefohre, sundern koome zu us en de Aafel, do hann se dann domols noch rischtisch freasche Landloft zu reasche jekrischt; domols woren noch en jeadem Haus Wutze, Keh und Perd un en jeadem Hof wor en Measthaufe, dat hat dann de tipische freasche Loft fir de Leyt aus der Stadt jenn. De en meynem Alter, met denne esch off de Stroos jespillt hann, de hann anjenn be 10 nakesche Nejer, de woren aus de Stadt, do konnte mir vum Dorf nix dajeje halle, aawer als esch denne verzellt hann, dat meyn Unkel aus Amerika en Auto hat, bey demm de Scheywe elektresch roof un runner john, do hann se mesch ausjelacht. Dat hat oower jestemmt.

So jetz könnt ihre rätseln, was ich euch geschrieben habe. Wenn ihr an weiteren Geschichten interesse habt, lasst es mich wissen.

Gruss aus dem schönen Wiesloch

Emmel


Hallo, Emmel, esch kann dat forschtonn, wat Do doo schriifs. Dat klengk :-) för msch beim Lesse :-) zwesche wi mier schwaade un däm Pällzesch, watt esch fun de Wing_Shtroohß un uß dä Kannt kän, woh Do jäz am wunne bes. En de 50er, do sim_mer och nit noh Italije jefaare, nidd_ens en de Ëijfel — do kannte mer jo këijne — nur enß en et Bërrjesche förr_enne Daach, un sönß de Jruuß un de Tant besööke. --Purodha Blissenbach (Klaaf) 11:04, 18. Feb 2007 (UTC)