Wikipedia:Shpillplaz

SpillplazBearbeiten

He iß Plaz för Unß, för jett ußzeprobiere. Beß so joot un loß dat he shtonn, wenn De römspielß, domet de andere wesse, wo se draan sinn. Ungerm Shtrech kannze alles fott dunn wenn_et allt eß; un Ding eijen Zeush suwisu.