Wikipedia - Wie lööf de Kess?Bearbeiten

De Wikipedia iss en freijet Nohkixel. Dat heijß: jeder kann heä nohluure wenn hä jet wesse will. Unn wat mer heä nohluurt ka_ma och överall wigger bruuche ohne ze froore. Wenn do jet finge wollz, iss janz eijnfach: linx dä Bejriff in dat Finster iitraare unn op "loss jonn" däue. Do kannz nüt finge? Villeish häßß do_et falsch jeschrieve? (luur_enß och unger Wie schriev ma dat?) Dat iss ja nit_esuh eijfach mit däm Schrieve vun dä Sprooch vum Rhing. Äwwa ville Aatikkel jitt_et natürlish wirklish noh_nit.

In dä Wikipedia kaa jeder metmaache. Dat heijß: wenn do siehß dat jet falsch jeschrieve iss, oder wenn do en Aatikkel jään hätts äwwa dän jitt_et noh nit. Dann kannz do dat ändere. Dat iss nit schwär. Et koßß nit vill Zick. Unn wenn jeder hülf, dann kann dat heä en lekker Sach weäde.

Jeder ka methelfe. Ejal ob do jäzz aajemeldt bess oder nur en IP häßß (wat do häßß: dat kannze rääß ovve nohluure). Solltest do aajemeldet sinn häßß do mehr Rääshte. Äwwa klejne Beärbeidunge oder och Aatikkel komplettemang neu schrieve kann jeder.

Opjepaaß: wat do schrievß kann jeder och wigger ändere. Desderwäjen iss et joot beßche ze simmeliere bevüür do jrooße Änderunge machs. Do darfß och nit bös sinn wenn wer dat wigger beärbeitet wat do unger Schweijß opgeschrieve häßß. Dat iss esuh heä. Doför därfß do jo och övverall rumkraakele. Manshma hätt ma och en Klaaf övver en Aatikkel. Föör dat jitt_et dann op jedem Aatikkel en Klaaf-Sigg. Da kannz do klaave bess dä Aaz kütt, kannz Kölsch dobej drenke oder dat Wasser vunn Kölle oder suh_jet (oder o_nit, mußß ja nit).

Wie dat jäzz teshnisch funkzjoneet kannz do heä nohluure: Et Mennüh