Wikipedia:Hülp/Sönderzeijche

Wä flöck enß jet määche well un kritt dat med jä Sonderzejshe nit hėn, dä shrief et beß_wadd_er kann un papp dä Boustein … dä hammer noch nit … do drahn, domet sich einer dröm kümmert, der_t kann un Spaßß dran hätt.

Wä jet ėnjevve will, wat hä op singer Taßtatur nit fingk, dä hät en janz Rej von Mööshlishkejte, wovun ene Deil vun singem Kompjuter un singem Bedreejvßsüßßtem affhängk.

Wie mer Ömluut un Söderzejshe mėt de Ungersheedlije Süsteme ėnnjittBearbeiten

Linux un UnixBearbeiten

  …

MacintoshBearbeiten

Ömluute, di nit in dä Taßtatur vüürkumme, kriß_De o_m Macintosh met dä option-Taß zosammen med_em u hin.

För_e klein "ö" määß_de minenßwäjen dat he:

 • Dröck de option-Taß un hald faßß,
 • Dröck et u,
 • Loß se alle_bejdß widder loßß.
 • Tipp janß nommaal en o, und
Hurra, do kütt dat ö op der Scherem.

Noch ejn:

 • Do dröcks de option-Taß un hällß se faßß,
 • Do dröcks et u,
 • Do löß se widder loßß.
 • Do dröx de Jrußschrifftaßß (Shift), lööß se unge un
 • dröx en o dobej
 • dann löß_De se bejdß widder loßß,
un Do kriß dat jroße Ö aanjezejsh.

Dat ß kriß Do jenauso met option-u-Taßß un s.

Bunge is en Leßß vun denne option-u-Sönderzejshe

DOS un WindowsBearbeiten

Wer ne Reshner mėt Windows hät — dat eß ävver mėt all dä ahle DOS jenau_esu — dä kann dommet Ömluute, Boochshtave met Akzente, Söderzejshe un ejentlich alleß övver Alt-Zaalenkombinazjohne ėnjevve. Unge es en Lißß dovun, he erkleere mer jez, wii_t jeit:

Normal TaßtaturBearbeiten

 • Do dröx die Alt-Taß, die miehtßtenß örjendwo unge oder linx op dä Taßtatuur es. Halt faßß.
 • Do dröx der Reje noh en paa Taßte met Ziffere janz rääß op dä extra affjesezte Ziffere (Häß_de nit? Luur unge bej Noutbugktaßtatur).
 • Am Eng, wann de se all jetipp häß, löß do di Alt-Taßß widder loßß.
Jenau jetzt kummb_ene Boochstave oder e Zeishe op Dinge Bildsherm, wänns_De dä rishtije Zahlenkoud enjejovve häßß.

NotebookBearbeiten

  …

Op alle Süßtehme jlichBearbeiten

 • Ühr künnt üch jede Krohm vun irjend_wo_her kopiere, wo dat ad shtejt, wat Ühr bruchd.
 • Ühr künnt vill met html entities enjevve.
 • Ühr künnt jet met unicode Nummere in html enjevve.

ÖvversichBearbeiten

He kütt jez en Lißß med alle Möshlishkejde, eez wat mer för uns eijen Shproch (wann üvverhoup) bruche, donoh en paa spezzjelle Zejshe un am Eng dann all dä Krom för Frempshprooche un anderlüx Schreffsüßteme.

==== För uns eijene Shproch ====
Dat kannß De esu enjevve Op de Tastatur vun_enem Süstem
  html entity unicode   Linux   Macintosh   Windows
ä ä ä ä option-u a Alt+0228
Ä Ä Ä Ä option-u A Alt+0196
ė ė ė
Ė Ė Ė
ğ ğ ğ
ö ö ö ö option-u o Alt+0246
Ö Ö Ö Ö option-u O Alt+0214
ß ß ß ß option-u s Alt+0223
ü ü ü ü option-u u Alt+0252
Ü Ü Ü Ü option-u U Alt+0220
— ƒ — Alt+0131

==== Spezzjelle Zejshe ====
… … … Alt-. Alt+0133
† † † Alt+0134
& & & & Alt+0038
„ „ Alt+0132
“ “ “ Alt+0147
” ” ” Alt+0148
´ ´ „ „ Alt+0132
‘ ‘ ‘ Alt+0145
’ ’ ’ Alt+0146
» » » » Alt+0187
« « « « Alt+0171
< &lt; &#60; &#x03C; Alt+0060
> &gt; &#62; &#x03E; Alt+0062
&rarr;
&larr;

==== För andere Shprooche und Schreffte ====
å &aring; &#145; &#x091; Alt+0145
æ &aelig; &#146; &#x092; Alt+0146
ç &ccedil; &#147; &#x093; Alt+0147
ð &eth; &#240; &#x0F0; Alt+0240
ñ &ntilde; &#241; &#x0F1; Alt+0241
ò &ograve; &#242; &#x0F2; Alt+0242
ó &oacute; &#243; &#x0F3; Alt+0243
ô &ocirc; &#244; &#x0F4; Alt+0244
õ &otilde; &#245; &#x0F5; Alt+0245
÷ &divide; &#247; &#x0F7; Alt+0247
ø &oslash; &#248; &#x0F8; Alt+0248
ù &ugrave; &#249; &#x0F9; Alt+0249
ú &uacute; &#250; &#x0FA; Alt+0250
û &ucirc; &#251; &#x0FB; Alt+0251
ý &yacute; &#253; &#x0FD; Alt+0253
þ &thorn; &#254; &#x0FE; Alt+0254
ÿ &yuml; &#255; &#x0FF; Alt+0255