Shproache Wesse
sxu-0 Dor Benutzor hior sprischt gorgeen Sächs'sch.
sxu-1 Dor Benutzor hior kann krad ma' ä ganz kleenes bissl Sächs'sch, 's is abbor eing'sch nisch dor Rede wärt.
sxu-2 Dor Benutzor hior is eing'sch schonn nisch ohne im Sächs'sch Spräschn.
sxu-3 Dor Benutzor hior sprischt schonn Sächs'sch wie's beese Tior.
sxu-4 Dor Benutzor hior sprischt so dolle Sächs'sch als wäror aus Sachsn.
sxu Dor Benutzor hior is ä rüscht'schor Muddorsprachlor vom Sächs'schn.
Medmaacher ier shproachen

Bovversäxėsch  —  Sächs'sch

Dat hee sinn de Etikättshe, met dänne künne Medmaacher saare, wi jood se de Shproach Bovversäxėsch künne.


Dä Sproach_Koodt noh dä ISO 639 eß:  sxu.


Wat di Nümmoshe bedügge, kam_mer noalässe op dä Sigk:  Wikipedia:Babel#Nummere.


Wi_mer_t aanwänndt, un all_di Kodes fun de Sproache fingk_mer op dä Sigk:  Wikipedia:Babel.


Medmaacher met beshtemmpte sproache fingk_mer övver di Sigk met:  Medmaacher ier shproachen.


Fun hee kumme de Date un Tëxte övver Bovversäxėsch.

Ußßodämm