Shproache Wesse
grc-0 Ὅδε ὁ ἐγκυκλοπαιδειουργὸς xxx0xxx ἀρχαίᾳ ῾Ελληνικῇ γλώττῃ.
grc-1 Ὅδε ὁ ἐγκυκλοπαιδειουργὸς ὀλίγον ἀρχαίᾳ ῾Ελληνικῇ γλώττῃ χρῆται.
grc-2 Ὅδε ὁ ἐγκυκλοπαιδειουργὸς ἱκανῶς ἀρχαίᾳ ῾Ελληνικῇ γλώττῃ χρῆται.
grc-3 Ὅδε ὁ ἐγκυκλοπαιδειουργὸς ἄριστα ἀρχαίᾳ ῾Ελληνικῇ γλώττῃ χρῆται.
grc-4 Ὅδε ὁ ἐγκυκλοπαιδειουργὸς xxx4xxx ἀρχαίᾳ ῾Ελληνικῇ γλώττῃ χρῆται.
grc Ὅδε ὁ ἐγκυκλοπαιδειουργὸς ἀρχαίᾳ ῾Ελληνικῇ γλώττῃ xxx9xxx.
Medmaacher ier shproachen

Ahl Jrishėsh  —  ἀρχαίᾳ ῾Ελληνικῇ γλώττῃ

Dat hee sinn de Etikättshe, met dänne künne Medmaacher saare, wi jood se de Shproach Ahl Jrishėsh künne.


Dä Sproach_Koodt noh dä ISO 639 eß:  grc.


Wat di Nümmoshe bedügge, kam_mer noalässe op dä Sigk:  Wikipedia:Babel#Nummere.


Wi_mer_t aanwänndt, un all_di Kodes fun de Sproache fingk_mer op dä Sigk:  Wikipedia:Babel.


Medmaacher met beshtemmpte sproache fingk_mer övver di Sigk met:  Medmaacher ier shproachen.


Fun hee kumme de Date un Tëxte övver Ahl Jrishėsh.

Ußßodämm