Wenn de ne aale Herd in de Kösch häß, dä met Klütte odder met Holz jestoch weed, dann hätt dä villeijsh och e Schiffje. Dat es en Aat Pott för heijß Waßßer un ene Deeijl vun däm Ovve. Dat sizz enn ennem Fach vun dä Bovversick vun däm Ovve drin, so dat dat vun unge och schöön Wärm kritt. Mer hätt es mießtenß der jannze Daach aan der Sick setze, wo t nit tireck o m Füür es, ävver de Hetz vum füür drunger vobeij trick om Wääch na m Kammiin. Wänn der Herd dofür jebaud eß, ann kannsd t och woanders hindunn, do mußß de blooß en Plaat ömlääje un me m Shiffje tuusche. So kannß de t och för Wasse rishtish ze koche nemme. Et kütt ävver op de Bauaat drop aan, obb et dat ußßhallde kann.

So e Shiffje eß nomaalerwieß viereckish met affjerundete Ecke, et eß natüürlijj uß Iese un jlännz schöön, wam mer et ööndlish jepuzz hätt. Innedren eß Wasser, na klaar. Bovvendrup hädd et ne decke Deckel. De Wäng un dä Deckel sin mießtenß innendrinn isoleet, dat dat Wasser och schöön wärrm bliev.

Off häßß de aan der Vördersick e Kräänshe, wo Do der dat Wasser zappe kannß. Manch Schiffjen es der oone, dann moßß mer der Deckel opmaache un sish dat Wasser met der Kell holle. Oder mer schnapp dat jannze Scheffje un schödd et, ejal wie uss em Pott. Bei jruuße Scheffje wöör dat jet schweer, un mer wööt och jet vill Qualm uss em Ovveloch en de Buud krijje, ävver bei kleijne Sheffje is dat övv esu jemaa, dat doh dat Loch besönder klein eß, un vill vun däm Liev vum Shiffje o m Rand opsez. Die han dann och ad ens aan jeeder Sick Jreffe draan, dat mer se beßßer jriefe un schödde kann. Ish han och Eijn jesinn dat hädd en rishtijje Schnuut för ze Schödde jehatt.