Em jrejorjanėshe Kallendor fum Jrejor un och vum Cäsar, dä Julijanesche, jidddet en Institution, dat es dat Schalldjoohr. Eijnmol en 4 Joohre eß 1 Joohr öm 1 Taach längor wi söns. Dat es, öm der Sonnelouf öm de Äöd un de Daare, wo de Ääd sesh 1 mol ömdriht, zo samme zo brenge. Et eß nämlj enne Feedeldaach mieh em Joohr, etwoh. Di maache dann alle 4 Joohre enne folle Daach un dä weed em jecke Fäbrowa aanjehange, wannet esu wick öß. Dat Johr met däm Daach mieh, dat nänt mer e SchalldtJoohr, un de andere nit. Dr 29. Fäbrowa heiß dröm och dr Schaltdaach, wannet inn jitt.