De Kirrshelük sare Parramänt för de Saache med dänne se en de Mäß un de Kirsh eröm loufe, un di se do bruche, also de Mäßjewänder, Altaa-Dööscher, Sholen, un es en Saache.

Dr Kardinal Lehmann en enne wiiße Kasel