Musick

(Ömjeleit vun Musik)

Musick eßß wa mer Töön unn Jeräusch in dä Zick en Forrem brengt. Ma ka saare: Musick eßß wann Zick gestalldet weed. (Unn Kunnz wa_mer de Roum jestalldet.)

Beispellmusick

Musick jittet esuh lang wi et Minsche jitt. Musick ka dä Minsch vunn kleij uff erkenne unn sisch dran fröjje.

Et jitt vill Aade vunn Musick.