Ene Buz odore Bützje määt mer met de Leppe op ennem anndere Minsch singem Muul, am leevste eene de mer jään hat. Ävver kamer och ever op jed anndorres drop dröke.

Buz