Kirchröatsjer Sjpetsiejalietète

Dit artikel is jesjrieëve op 't Kirchröadsj en sjteët i jen Hollesje sjpelling


Kirchröatsjer Sjpetsiejalietète is ing serie va plate die durch d'r Kirchröatsjer vasteloavends verain is oesjebraat. 't Zunt in de loof van de joare vunnef dele in dis serie óp d'r maat jekomme.

Deel ee oes 1976 is 't mietst bekank en is dan óch sjpieëder nog ing kieër op tseedee oesjebraat.

Kirchröatsjer Sjpetsiejalietète: (deel 1, 1976) Orkes: Original Wurmtaler Muzikanten o.l.v. John Quadflieg

Solistisje mitwikung va:

Ändere

Koeër:

Ändere
  • Roda-zangers
  • Wurmtaler Dameskoor

Arrangemente:

Ändere
  • Willy Scheren

Opname:

Ändere
  • Jan Theelen Studio's Munstergeleen

Produktioeën:

Ändere

Wat sjteet op die plaat?

Ändere
Kantj A:
Ändere
01 Kareneval (teks en moeziek Sjeveemeter jonge)
02 Kirchröatsjer Meëdsjer (teks en moeziek Nico Ploum)
03 Frens-je Frens-je pas mer óp (teks Sjean Wetzels en moeziek Korn. Wiertz)
04 Ja, die Mokkel (teks en moeziek Nico Ploum)
05 Iech wil e sjwieps-je han (teks J. Paffen, moeziek Willy Scheren)
06 Oejazes, woa jeet dat mit ós hin (teks Sjean Wetzels en moeziek Korn. Wiertz)
07 Alles wiebelt, alles wagkelt (teks en moeziek Math. Loop)
08 Ózze Joep (teks en moeziek Math. Loop)
09 D'r Niekkela (teks en moeziek J. Walls)
10 Bütte-marsj (teks en moeziek "van inne Kirchröadsjer jong")
11 Alaaf de Bouwerwei (teks en moeziek G. Heyltjes)
12 D'r Haan (teks en moeziek Nico Ploum)
13 Roda, Roda, los mer joa (teks en moeziek Cas Sprokel)
Kantj B:
Ändere
14 't Retsept (teks en moeziek Nico Ploum, Piano arrangement Willy Scheren)
15 Kóm hij op aa, hij brent de lamp (teks J. Paffen, Moeziek Willy Scheren)
16 Kirchroa Alaaf (teks en moeziek Willy Giese en Conrad Krewinkel)
17 Óp-pen hei doa móts-te zieë (teks Lei Piekaz en moeziek J. Godschalk)
18 Jarde-Marsj (teks en muziek Nico Ploum)
19 Ze krieje ós nit kling (teks Hans Stelzmann moeziek Nico Ploum)
20 't sjunste op de welt (teks en moeziek Roda Zangers)