De Kaläcktrische däät mer fröjo em_Quatsch sare för de Eläcktrische. Dat wooh ußßfüüolisch jesproche de Eläktische Baahn, di de Päädsbaahn allmäälish äsätze daat en_dor Shtadt. Dat wooh_esu öm_di Zigk vun 1900 erüm. Hück säät dä Kölsche joo och Shtroohßebaahn un U-Baahn, wij_d_övverall en dor Wälld_jedonn weed.

De Kaläcktrische

Websigge

Ändere
  Mieh Aatikkel övver Weßßeschaaf & Teschnigk fingßte op dä Pooz:Weßßeschaaf & Teschnigk