Kölsch (Wat es dat?)

(Ömjeleit vun Kölsch)

Kölsch ėßß:

  • en Zoot Bier, demiehts us Kölle → Kölsch (Bier)
  • de ripoarisch Sprooch us Kölle → Kölsch (Sprooch)
  • irrjent wer oder irrjent jet, wat zo Kölle jehüert, oder us Kölle kütt, oder en Kölle es, oder bei Kölle hüürt, oder velleich dä Stadt Kölle jehüürt deid, do säät mer „Ene kölsche irrjent wat oder -wer“ oder „Dä kölsche irrjent wat oder -wer“ für, nemm als e Beispill dä kölsche Buur vum Fasteleer, allso → Kölle
  • wenn wer schwer wat in de Trööt hätt unn hustet säät ma och kölsche dobei → Kölsche (Donn)
  • ene Linge-Stoff, dat → Kölsch (Stoff)

Süsh Och

Ändere


  Wat do he sühs es en Sick op dä en Bejriff explezeet weed weil hä diverset heiße kann.

Jede Senn soll he koot beschreve weede un kritt ene eijene Link. Wann do vun en ander Sick noh he jekomme bes, bes esuh jot, jangk noh do zeröck un brassel do de Link erinn, dä direkt op de Sick jeit, die eijentlich jemeint wor.