Wat_paßßeed_ėßBearbeiten

PollitikkBearbeiten

Ludwig Erhard wood Bundeskanzler.

MinnscheBearbeiten

*  Ismail Haniyya wood am 29. Januar jeboore.
*  Rafael Correa Delgado wood am 6. Aprel jeboore.
†  Al St. John stervd em 21. Januar.
†  Johannes XXIII. stervd am 3. Juni.