Wat_paßßeed_ėßBearbeiten

MinnscheBearbeiten

*  Marie Johanna Erika Glässner wood am 28. Februar jeboore.
*  Henny Porten wood am 7. Januar jeboore.
*  Dwight D. Eisenhower wood am 14. Oktober jeboore.
†  Vincent van Gogh stervd am 29. Juli.