Wat_paßßeed_ėßBearbeiten

MinnscheBearbeiten

†  Johannes Kepler stervd am 15. November.
†  Gertrud Eulrichs stervd am 14. September op dr Scheiterhoof.
†  Catharina Brandt stervd am 14. September op dr Scheiterhoof.
†  Catharina von Thenen stervd am 10. Dezember.
†  Eiff von Montzen stervd am 26. November.
†  Zey Kaußen stervd am 26. November.