Hääzwasser (med. Ödem) eßß wann de Fööß deck jeschwulle sinn öm dä Knöschel eröm.

Oft kütt dat vumm Hääz, däswäjje säät ma Hääzwasser dobei. Äwwer wi överall jitt_et och aandere Jründ doföör:

  • Hääz kapott: et rääschte Hääz pomp ni_mieh jenuch Bloot unn et stout sisch vüürm Hääz. Dat eßß dat klassiche Hääzwasser watt aal Lück hänn. Dursch dä Blootstou weed Flüssischkeijt ußß de Ädersche inn_et Jewebe jedröck.
  • Läwwer im Eijmer: de Läwwer lööt keij Bloot mieh dorsch (süch noo Poozhuhdruck), unn et Blood stout sisch vüür der Läwwer.
  • Nierschen jeschädischt: entweder se losse keij Blood mieh ußß, unn et stout sich, wi bovve. Oder: et wääde zevill Eijweijße erußßjefilteret, unn ma hätt
  • zewänisch Eijweijß em Bloot: dann senk dä onkotische Druck inß unermäßlisch Niedrijje unn da Wasser weed kwaasi ußß dä Aadere jesoore.
  • en lokaale Stou eßß en aandere Jrond: wann de Lümpfe oder dat venöse Bloot ned aaavfleeße ka stout et och.