Dat Füüerjebėrsh oddor Vüürjebirsh eß dat Jebeed_öm Borenheijm, Wallewerbersh, Sääshtem, Määrte, Walldörp, Rösbärsh, Brenish un Alefter. Dat litt süüdlish fun Brühl un nöchtlish fun Bonn, un trick sėsh esu aan de Ville lang, am Oßßrand. Ess_en schööne Jääjendt, met Land, Fellder un Jääde, vill Oppß_Aanbou un Boumschulle, en jannz wäreme Jääjendt, wo dor Frööling rishtish fröö em Joohr kütt, un och met Wällder un Wanderwääje för de Ähoolung fun unß Shtädtor.

Em Vüürjebirsh schwaade de Lück en jannz äijen Platt, med haadem Knall en de Konnsonannte un jerolltem RRR oddo nem ballkijjem R un vill lange un dubbelte Vokaale. Dat hänn de Bläck Fööss esuh schön in däm ihre Leed Buuredanz nahjemaat. Dat spillt en Birkesdorp, ad faass op dä Ejfel.

Manche Lück saaren och do noch Füüejebersh füüo, wo de Lück dat äänlijje Platt schwaade důnn — dadd_eß beß baal erunger noh Kölle en Hüürt un jäjd och e jannz Stöck Rishtung_Ooche erövver beß en de Jääjende fun Jüülishj_un Düüore.