Ömleide op en Dattei, ene Metmaacher udder de Väsjohn vun ener Sigg

Heh di Äxtrasigg leidt öm ob_en Dattei — doh mößd_Er ene Nahme aanjävve, för e Beischpell:Extra:Weiterleitung/file/Example.jpg — udder en Sigg — doh mößd_Er en Kännong för, udder en Väsjuhn aanjävve, för e Beischpell esu: Extra:Weiterleitung/page/64308 udder Extra:Weiterleitung/revision/328429 — udder en Metmaachersigg — doh mößd_Er enem Metmaacher sing Kännong aanjävve, för e Beischpell: Extra:Weiterleitung/user/101.