Meßbruchsfellter Verwallde

Unger de letzte 33 Akßuhne hät kein de Jränz fun 1000 jetroffe odder övverschredde. Dat woren_er 0%. Keine dovun es vun enem aktoäll aktive Fellter jejreffe woode. Dat woren_er 0%.

Dach! Hee kanns De Meßbruchsfelter verwallde, aanläje, ändere, fott maache, aan- un ußschallde. Meßbruchsfelter sin Projramme, woh mer automahtesch met heurestesche Meddel op de Metmaacher ier Akßuhne oppaß un automahtesch drop antwoodt.

Unge es en Leß met de aanjlaate Felter, woh De eröm draan moodelle kanns.

All Feltere

Ennschtällonge
Felter-Räjel Öffentlesch Beschrievong De Follje, wann jetroffe Zostand Et lez jeändert vum aam Seeschba?
1 evw   Aanjeschalldt Vituzzu (Klaaf · Beijdrähsch) 23:05, 9. Nov 2011 Nit öffentlesch