Dat jeit nit, dat darfs De nit.

Do häs nit dat Rääch den Cache dieser Seite zu leeren, dä Jrond es:

Wat Do wells, dat dörfe nor de Metmaacher us dä Jropp „Metmaacher“.