Schtestekeüvver er Ennsaz vun Zohbehür

De Daate heenoh kumme usem Zweschespeicher (cache) un woodte aam 22. Febrewar 2020 öm 17:55 opjenumme. Se künnte nit janz de allerneuste sin. Nit mih wi 5000 Antwoote sind doh ze han.

En dä Tabäll heh es opjeföhrt, wi vill Metmaacher ene beschtemmpte Zohbehür ennjeschalldt han un aam bruche sin. Do es och Zohbehür bei, dä jäz nit mih ze hann es.

ZohbehürAanzahl MetmaacherAktive Benutzer
HotCat160
navigation-popups140
wikEd120
bkl-check120
purgetab70
UTCLiveClock60
Quickedit40
Extra-Editbuttons40
OpenStreetMap30
gotmessages30
WikiMiniAtlas30
toolserver-integration20
Piel-huh20
EvilUnicodeConverter20
TexareaFontSelect10
ShortLink10
ShortDiff10
hide-search10