Dat jeit nit, dat darfs De nit.

Do häs nit dat Rääch Sigge uss_enem andere Wiki ze empotteere, dä Jrond es:

Wat Do wells, dat dörfe nor de Metmaacher us eine vun dä Jroppe: Wiki-Köbesse, Empottöhre, Trans-Wikki-Empottöhre.

Di Sigg heh stamp vun „https://ksh.wikipedia.org/wiki/Extra:Emport“.