Buch

„Wat-eß-dat?“-Sigg en de Wikkipeidija

Met Buch kann jemeind sin:

  1. E Körperdeeil bei Minsch und Dier, dä Buch (Körperdeel)
  2. Em Hochdeutsch, un velleich mansche vun unse Dialägte, jät woh mer drän lässe kann, dat Booch


Disambig Wat do he sühs es en Sick op dä en Bejriff explezeet weed weil hä diverset heiße kann.

Jede Senn soll he koot beschreve weede un kritt ene eijene Link. Wann do vun en ander Sick noh he jekomme bes, bes esuh jot, jangk noh do zeröck un brassel do de Link erinn, dä direkt op de Sick jeit, die eijentlich jemeint wor.