Dit artikel is jesjrieëve op 't Kirchröadsj en sjteët i jen Hollesje sjpelling


Blieërhei (Nederlands: Bleijerheide) is e vieëdel i Kirchroa i Zuud Limburg. Bekank is nor et Jongenspensionaat.

Neuisjtroas en de jrens

Ändere

Vuur en noa d'r krig woeëdt veul jesjmoekeld oppen Blieërhei. Uvveral lofet de jrens. Durch de Sjlak is veul botter en kaffe jejange. En op de Neuisjtroas worp me de sjmoekelwaar jeweun uvver d'r droad hen went jenne beambte loeret en or houw me ónger d'r weeg jejrave van de eng zie van de Neuisjtroas noa de anger zie. De Neuisjtroas woar enne weeëg dae i de lengte jesjplitst woar. Aa de eng zie wone Duutsje en aa de anger zie wone Blieërheidsje. Doa woar uveral hoere droad jesjpanne en doarum kallet me van "het ijzeren gordijn" van Blieërhei. De Hollendsje koel vèlt waarsjieknlik ónger Blieërhei. I jidder jevaal zunt veul miengange, die ónger de hoezer lofe en woavan nor ummer sja óngervónge waedt.

Vereniginge

Ändere

Oes dit vieëdel kunt och de harmonie va Kirchroa: Harmonie St. Aemiliaan Bleyerheide

Bekank zunt e paar vasteloavendslidsjer wie "Oh doe leve (sjeve) Nicola, Nicola, sjaf diech dor ee maedsje aa". En or "Wasser vang aa tse sjprietse, wasser koom eroes" uvver de Sprenkbron oppen Blieërhei kent jidderenne doa en junt uvver de Blieërhei.

Foetbal

Ändere

Vruijer woar doa enne foetbalkloep, Sparta. Dat jong sjpieder op in Rapid JC, doe Roda JC etc. D'r foetbaltrainer, d'r Wiel Coerver, hat vuur Sparta jefoesbald. KVC Oranje woar enne jet jóngere kloep, mer is nit opjejange in Rapid.