Bönnsch ėß eent vun dä bovvejärije Biersoorte wie Kölsch ode Alt un weed nur en eener Weetschaff in Bonn ussjeschenk.

Bönnsch em Jlas

Bönnsch es anders wie Kölsch un Alt net nur en regional Biersoot, sondern och ene Maarkenaam. Vum Bönnsch jitt et janz jenau een Brauerei: Et Bönnsch Brauhuus aan d'r Sterntorbröck. Im Jäjesatz ze Kölsch es et jätt tröwer un jätt betterer. Et weed winnijer jefeltert wi dat Kölsch un dat Alt.

WebsiggeÄndere

  Mieh Aatikkel üvver Esse & Drinke fingste op dä Pooz:Esse & Drinke