He follsh_en Lėßß med Klaaf_Sigge fun un övver Saachjroppe. Et jit zwëij Aate fun Lėngkß: Di op älledishte un wo dä Klaaf norr_am Jang eß. Bëij de älleedėshte jiddet och zwëij Aate: De fottjeschmeßße Saachjroppe un de anndere.

Saachjroppe med Klaaf, wo mer nidd_am Äng obb_en Ëntshëijdong komme mößße, mößße hee nid_ennjedraare wääde.

technesche HenwiißÄndere

LeßßÄndere

Hee di Lengks jonn op dė Klaaf_Sigge fun de köözlesch Älledischte, un di wo mer norr_am Beklaafe senn:

Loor ochÄndere