För de Sprooche för uns Wikki ömzeshtelle ob_en Ripoarėsch Ingerfäjß bruche me Datëije met der Texx_Aandeijle dren, di dem Wikki sing ßoffwäer aanzëijsh. Do sthonn dann esu Saache, wi „Klaaf“ un „Enjelogg“ dren.

Di dom_mer hee zerääsh_maache. Luur noh:

general message filesÄndere

Dat sinn_de_jannze Ingerfäijß_Täxte fum Wikki em alljemëijne, eetß_enß esu drop ze luere, dat dat för jeede anndere Wikki och paßß. Et weet jebruch, wänn mir ätwa en de Wikkipedija op Tschavvasch, enß aanjenumme, mer dääte dat nit foshtonn, op unser Shprooch ömschallde.

Dofun jiddet för jede fun unß Shprooche un jede Aat ze schriive ëij, wäm_mer se enjävve un enn et svn komitte donn.

De NameÄndere

Ußßer dem Shtandadt sin de Name fun all unß message files esu opjbout:

Beispell: MessagesKsh_Ksh_Wreka.php
Schema: MessagesKsh_Dialäg_Jeschrevve.php

Do eß:

Messages   faßß
Ksh shtëijt fö „Ripoarėsch“ un weet ußjewääßelt, wäm_mer do enne ISO_Kood för hann.
Dialäg 3 Zeijshe för dä Dijaläg
Jeschrevve en Affköözong för de Aat ze Booschtabėere
.php eß faßß

BëijspellÄndere

Hee kam_mer sesch aanluuere, wi di Dattëije fö anndo_shprooche jemaat sinn, un dat kam_mer noh_maache:

ShtandadtÄndere

Künt jebruch wääde:

Kirchröadsj - i jen hollesje sjpellingÄndere

Nit aanjefange:

Kölsch - en de jewöhnlije/ahle Aat bochstabeetÄndere

Nit aanjefange:

Kölsch - jeschrevve wie beim WredeÄndere

Nit aanjefange:

Kölsch - geschrevve en de neue Schrievwies vun de Akademie för uns kölsche SprochÄndere

Nit aanjefange:

Kölsch - Moderne Mundaatliteratur noh Akademie un WredeÄndere

Fum User:Caesius paraat jemaat, freijejovve fun emm am 18. Janewar 2007 un Om Wääch in_t svn:

Kölsch - no Ripoaresch Töhn boochshtabbeetÄndere

Nimmieh aktoäll:

En Ärbëijdt:

Fö_de Momänt noch:

Ripwarisch - en de Rheinische DokumentaÄndere

Nit aanjefange:

general language filesÄndere

Hee kam_mer sesch aanluuere, wi di Dattëije fö anndo_shprooche jemaat sinn, un dat kam_mer noh_maache:

 1. File: LanguageKsh.php
 2. File: MessagesKsh.php
  • Daate sin hee: Wikipedia:Ingerfäjß/MessagesKsh.php
   • Ävver forjeßß di Daate — di sin aßbach_urald — süsh leever hee, dadd_eß do aktoälle Shtand, nur fun unß Änderunge un Aanpaßßunge.
  • Drövver Schwaade: Wikipedia Klaaf:Ingerfäjß/MessagesKsh.php
  • He ess_en Övverseesh övver all di Täxx_Shtöckelshe: Special:Allmessages
   • → Do kam_mer se och ändere lohße — Ëijnfar_op de Klaf_Sigk do_fun schriive.
   • Wi fingk mer do jëtt? → Mem Brauser enne Täxx fum Ingerfäiß jriife, un met Copy+Paste en dä Special:Allmessages_Sigk sööke lohße. Manshmohl jiddet dä_sällve Täxx e paa Mohl, ävver de Ußwaal eß nommaal nit jruß. Wänn_Er unsesher sidt, dooht dobëij shriive, wad_Er jemëijndt hat, also wooh dä Täxx shtonn sull. De Wikki_Köbeßße krijje dat flögg_eruß, wat do zushtändisj_eß, di künne dat ußprobiere.

Lokale EnnshtëllongeÄndere

 1. File: LocalSettings.php

Tipß bëijem ÄnnderreÄndere

Dooht enne {{inuse}}_Boushteijn an der Aanfang erinn, un dooht et eetz ens domet huhloode, iih dadd_er aanfangkt, jët ze änndere. Un wänn_Er fäädish sitt, widdo eruß domet. Esu weßße de Anndere Besheijdt un dunn keijn Konflikkte maache.

Wänn_Er jät fäädish hatt, oddo datt wiggerjejovve hann wullt, wat als fäädesj_eß, saat dem Purodha oddo däm Gangleri beshëijdt.

UßßerdämmÄndere

Ėijentlich nix mit unsem Medmaacher-Ingerfäijß ze donn hann di Dattëije hee, ävver öönzwoh moote mer se jo hen donn , un he shtonn_se winnishßtens_em rishtijje Zosammehang.

WebsiggeÄndere

Hee kam_mer sesch aanluuere, wi di Dattëije fö anndo_Shprooche jemaat sinn: