Rheinisch-Bärrjische Kreiß hüüert bëij be Rejierungkß_Bezirrək fun Kölle un litt aan de wäßßlijje un Süüwäßlijje Kant fum Bärrjische Landt. Op dä rejuläre Amps_shprooch Deutsch ooch Rheinisch-Bergischer Kreis jenannt. Hä hüüert bëij dä Lanndtshaffßfobanndt Rhinglandt dobëij.

Dem Krëijß singe Fovalldongs_Sez, et Krëijß_Huß en Jläbbisch

Städt un Gemëijnde em Rëijnėsch-Bärrjėsche KrëijßÄndere

WeblinksÄndere