Tüppisch för Pindakaaß
Fätt 53.0 g
Äjwiiß 28.0 g
Ballaßß Shtöff 7.0 g
Zoker 6.1 g
annder Koolehüdraat 5.0 g
Natrium (Sallz) 0.5 g
sönß jet 0.4 g
100.0 g

Unger Pindakaas verstejht me nix anderes als holländische Ädnossmus, dat och jään met Äädnossbotte forwääßelldt wierd.

E Jlaaß un e Löffelshe met läkker Pinderkaaß

Dat eß jet för ze esse, kann bäm Broode un Koche jenumme weede, kam_mo sesh op et Brut shmiijere, kütt sujaa en do Koche erinn. Keufß_De em Jlas un kütt uß Holland. Doo kütt och dä Naame her.

Pindakaaß weed uß Ääotnöss jemaat. Dofüer weede di platt jeqwätsh un fäijn jemoohle, dat määt alld 90% beß 95% vun däm fäädijje Pindakaaß uß, dann kütt jet Ööl, Zokker un e beßje Sallz do bäij, un dat jannze weed norr_enz mangs jerüot beß dat dat schöön jladd_eß. Dann kütt_e en et Jlaaß un en do Suppermaat un bäij uns_op do_Desch.

Schmekke däijt_e noo Äotnöss, ävver föölt sish wäijsh aan, baal vie e Krugk, odder fass_esu wi_ene wäijshe Kieß. Schmägg_och joot_ßesamme met Kaamenbäer o_m Bruudt. Dat Zeush eß nattüülish schwer fättish un litt och jet em Maare, allso kam_mer_fun zoonämme, wem_mer fill_fun_ißß.

En de Kösh ka_mer_et joot bruche. Bäij Rüüräij kannß_de e Löffelshe draandonn, wann't jood hallev dorsj_eß, dofür jet winnijjer Sallz. Riißnuudelle met Shärrəf un ööhndlish Pinndakaaß en dä zauß dat ess_e jedeesh, un dann assijaatish Jemööß dorbäij. Wenn Der kläijn Ääpel jet jeshmakklohß jewoode sinn, un Do häß_der kin Zauß, jet Pindakaaß en der Pann wärrəm jemaat, di Ääpelsche durrəschjeshwänngk, un schoon schmegg_et. Och bäij_m Koochebakke kam_mer met Pinndakaaß did_un_dat aanfange. Wennß De en Bottekrääm häss_un määß en Taat druß, důnn jet Pindakaaß en dä Dääjsh fö_de Bißkwidd_erinn — do häß_De zwa no_jet_mieh Kalloriije dren, ävver wääje däm Sallz uß dä Nöß beß Do lang nidd_esu flöck satt vun däm Kooche, un kanns_en mieh jeneeße.

Dä miißte Pindakaaß weed woll op Botteramme lannde un domet rüü jejäßße weede.

Äfonge hätt dat Zeush ennen Ammi, dä John Kellog, dä als_Aaz noh jedd_am sööke woo, wat hä an Lückk oohne Zäng foföddere kunnt. Et sult ne joode äijene Jeschmak hann, bellish ze maache, un moot onn_och naahaff sinn.

Pindakaaß hät fill Fätt, fill kalloriije, un Fittamiin E un H en sish. Äänlish wi bäij Schokkelaad weed_em enne huue Suchtfakktor noohjesaat.

De Dijaläkte un wi mer t bochshtabbėerre kann
Dütsch :  Erdnußmuß
Kölsch (Ripoarėsch Töhn) :  Pindakaaß
Nederlands :  Pindakaas
Sönß (hölp met bem Ennzoteere!) :  Ädnoßmus, Ädnossmus


Foodlogo.svg Mieh Aatikkel üvver Esse & Drinke fingste op dä Pooz:Esse & Drinke