Dateije övver dänne ehre MIME-Zoot söhke

Op hee dä Sondersigg könne de Dateie noh em MIME-Tüpp ußjesöök wäde. Mer moß immer der Medietüp un dozoh der Ongertüp aanjevve, zem Beispell esu: image/jpeg — Do kannß donoh op dä Beschrievungssigge von de Belder loore jonn.

Di Sigg heh stamp vun „https://ksh.wikipedia.org/wiki/Extra:MIME-Typ“.