He die Sie ös op Stolberjer Platt
(Sije op Stolberjer Platt)
un jeschrieve wie moch öt kallt
(Sije jeschrieve wie moch öt kallt)

Dr AMK1 es önö Protyp, dem Mercedes-Benz herjestalld had. Dat Auto weed en öt Museum va Benz ussjestalld.

Dr AMK1 (vööre) un dr C 111 em Hängerjrond

Wovör entweggeldBearbeiten

Mercedes-Benz werkd völl an d Vorbesserung va Autos. Völl Denger wääde entweggelt, di mo ni op d Strooß z see kidd. Dozo jehüüre besongisch d Motore ävver och janze Autos vöör z. B. dr Wenkkanal wääde väädisch jemaad, damet s ö paar Daach, Wäche övv Mond vöör Vorsuche jebrudd wääde könne. Domet dat ävver net alles op dr Schrott land had sisch Mercedes övverlaad, d beijdste Stöcker en ö Museum us z stelle. Su entstänge Räum, di völl van d Jeschichte, di jo au Zitt ävver och d Neuentweggelunge va Benz ömvasst. En di Räum weed och dr AMK1 usjestalld. Watt jezeechd weed, dat es ö selverjrau Modell.

Wat dobeij örusskoomBearbeiten

Beij dr AMK1 bestäng dä Opdrach an d Deßaijner, d Technik un öt Schünne ä Äklang z bränge. Besongije Wääd wood dobeij op öt Vaarwerk jelaad. D Konstruktöre sollde d Fantasi spelle losse. Watt jeschaffd wood, kutt sisch see losse. Öt send net mä d Vleueldööre, di en öt Oohr valle. Di jjov öt jo och at en d SL-Versiune ävver he woode s angisch ajebraad un stönd en önö janz angije Wenkel zm Auto.

Beij öt Vaarwerk entstäng ö Auto beij dem sisch dr Sturz van d Räähr sisch öm bes zo 20 % ändere kutt. Öm dat möjelisch z maache wooch öt nüüdisch, 2 Jummimischunge ä enne Reef z vorwände. Dodörch woch d Reef usse hell un enne weech. Dr Dörchmesser veel va 19“ usse op 17“ enne.

Ävver och van öt normal Lenke es Mercedes he aavjejange. Öt wood ön Draiv-bei-Waier-Technik entwäggelt, öt joov kenn Vorbindung usser övver Stromkabele tösche öt Lenkrad un d Räähr.

Technische Date:Bearbeiten

  • Tempo: 240 km/h
  • Zülender: 6
  • Hupraum: 3199 cm³
  • PS: 224
  • Jeweet (lääch): 1585 kg
  • Längde: 3979 mm
  • Breede: 1890 mm
  • Hüüde: 1150 mm

Van öt Auto wood mä 1 Stöck jebouwd, dat op d Tokyo Motorschou em Joohr 2001 ussjestalld wood.

WebsiijBearbeiten